Tjänster

Nyhetsundersökningar

Vi tar fram en bild över den kända tekniken kring en idé eller en produkt. Det kan handla om allt från en allmän översikt till en ingående analys av känd teknik. Ambitionsnivån bestäms i samråd med dig och du kan välja mellan olika paketlösningar till fast pris eller debitering löpande per timme. Skillnaden är den tid vi har till vårt förfogande, vilket avspeglar sig i undersökningens omfattning och utformningen av rapporten.

Längre tid ger ökad tillförlitlighet
Ibland räcker kortare tidsintervall för att kunna göra en adekvat bedömning av teknikläget i ett uppdrag. Men om inget har dykt upp på den tiden behöver det inte innebära att det inte finns något relevant att hämta i informationsmängden. Med mer tid ökar sannolikheten för att viktigt material som finns också hittas.

Detta är alltid en avvägning mellan budget och syfte, där vår erfarenhet är viktig för att kunna ge rätt rekommendationer. Vår referenspunkt är en handläggning hos det europeiska patentverket (EPO). I bilden nedan framgår hur våra olika paket (läs härintill för mer information) förhåller sig i relation till EPO. Självklart för vi en dialog där du kan ge önskemål om var vi söker, hur vi utformar rapporten och antal citerade dokument. Typiska upplägg för våra paket framgår nedan, och notera att vi gärna anpassar innehåll och avrapportering efter önskemål.

Tekniköversikt

En summarisk genomgång av teknikområdet. En lista med relaterad teknik och översiktliga kommentarer av teknikläget levereras i en kortfattad rapport. Ger en indikation om möjligheter och risker, och vad fokus kan vara nästa steg.

Baspaket

En mer grundläggande undersökning av teknikläget. Utgår främst från sammandrag ur patent och patentansökningar och eventuellt annan teknisk litteratur. Rapporten innehåller en kort analys av och kommentarer om det aktuella teknikområdet.

Standardpaket

En mer djupgående undersökning av teknikläget utifrån både patentinformation och teknisk litteratur med hänsyn till både sammandrag och fulltext. En rapport med analys och kommentarer av koppling mellan specifika särdrag och refererade hänvisningar för teknikens ståndpunkt levereras normalt.

Utökat paket

En undersökning motsvarande en myndighetsgranskning från patentverk, inkluderande flera olika informationskällor (både patentinformation och teknisk litteratur). Undersökningen utgår ofta från skissade patentkrav. En rapport med mer uttömmande analys och kommentarer levereras.

Bedömning av patenterbarhet

Detta är en tilläggstjänst för våra teknikundersökningar. Utifrån de dokument som framkommer vid en nyhetsundersökning utökas analysen med en preliminär bedömning av patenterbarheten. Beroende på underlaget anpassas bedömningen utifrån om det är en konceptuell uppfinningsbeskrivning eller uppställda patentkrav.

Validitetsundersökning

Inför en invändning eller rättsprocess kring invalidering eller licensiering söker vi efter kompletterande, nyhetshindrande material kring ett patent. Vi utreder också om patentet är rätt utfärdat och kan bedöma möjliga begränsningar. I arbetet ingår analys om vad som har gjorts tidigare och vi hittar på så sätt nya spår för våra sökningar, baserat på frågeställningar som:

  • Vilka patentverk har utfört sökningar och vilka dokument har de identifierat som relevanta?
  • Vilka databaser hade man att tillgå vid tidpunkten och vilka sökprofiler användes?
  • Vilka datum utfördes sökningarna?

Utifrån analysen utarbetar vi sedan en egen sökstrategi. Vi kombinerar alltid flera stora kommersiella patentdatabaser/artikeldatabaser för att hitta varje eventuellt potentiellt hinder som påverkar nyhetsläget. Sökningar utförs på flera språk för att inget ska förloras i översättningen. Språk som vi behärskar flytande är engelska, tyska, franska, svenska, finska, arabiska, polska och ryska. Avrapporteringen utgår normalt från en mappning av påträffad dokumentation för respektive särdrag i patentkravet, så kallad claim charting.

Intrångsundersökning (Freedom to operate)

En intrångsundersökning kan behövas bland annat inför lansering av en ny produkt, vid extern finansiering eller inför etablering inom nya teknikområden. Det är då av yttersta vikt att identifiera potentiella hinder och beroenden till konkurrenters patent på marknaden för att minska risken för intrång. Syftet med en undersökning kan dels vara att ta fram aktiva patent vars skyddsomfång täcker ett visst område, dels att ta fram äldre känd teknik som utgör nyhetshinder på området.

Vi utformar sökningen i samråd med dig
Vi eftersträvar alltid en dialog med dig när vi utarbetar våra sökprofiler i intrångsundersökningar. Alla våra konsulter har erfarenhet från patentverk vilket ger oss kompetens att analysera och tolka patentkrav. Rapporten utgår från varje uppdrags speciella förutsättningar och kan variera från en muntlig presentation till en skriftlig bedömning med tillhörande referenser till överlappande patentkravs skyddsomfång.

Själva upplägget är ofta uppdelat i flera steg för att optimera budget kontra resultat. Det kan börja med en förundersökning utifrån ett nyhetsperspektiv men med fokus på kravomfång, följt av fokussökning på de främsta konkurrenterna/regionerna samt eventuellt en kompletterande, mer generell sökprofil i patentkrav.

 

Patentlandskap

Vi gör en kartläggning och analys av ett teknikområdes aktörer och trender utifrån till exempel geografiska, teknikmässiga eller tidsmässiga preferenser. Kartläggningarna utgår ifrån dina behov och målgruppen för det levererade resultatet. Det kan innebära allt ifrån en teknisk skanning inför projektstart till att skapa ett helt patentlandskap för identifiering av hot och möjligheter inom ett teknikområde eller en grupp aktörer.

Resultatet kan presenteras i form av patentdokument och statistik eller en detaljerad rapport med kommentarer, grafer/diagram och analyser.

Bevakning

Uppdragshuset är en helhetsleverantör av bevakningar och kombinerar våra konsulters kompetens med vårt webbaserade verktyg ArchiveOnline. Du kan få stöd genom hela processen, med alltifrån att sätta upp profiler och få leverans via ArchiveOnline till att kontinuerligt se över och uppdatera profiler.

Analys

Tillsammans identifierar vi dina behov och resurser. Därefter går vi igenom syftet och omfattningen av bevakningen för att uppnå ett optimalt resultat.

Bevakningsprofiler

I samråd med dig arbetar vi fram en bevakningsprofil av konkurrenter och/eller teknikområden. Ambitionen är att lägga upp en profil som täcker in det önskade teknikområdet med en bra träffbild (hög recall), och som samtidigt ger en godtagbar brusnivå och överskådlig mängd träffar (hög precision). Ofta har vi önskemål på att profilen inte får generera mer än ett visst antal träffar per leverans.

Optimering

Efter den första leveransen kan vi följa upp och optimera profilen. Du får resultatet och kategoriserar bra respektive dåliga dokument. Baserat på detta omarbetar vi profilen i syfte att optimera resultatet. Bevakningarna levereras sedan enligt dina önskemål, till exempel en gång i månaden.

För hantering av bevakningar kan ArchiveOnline kompletteras med tilläggsmodulen Workflow.

Innovationsrådgivning

När du resonerar kring förverkligandet av en affärsidé eller en teknisk produkt är det viktigt att kartlägga vilka immaterialrättsliga, tekniska och affärsmässiga frågeställningar företagandet står inför. Vi på Uppdragshuset kan här bidra med teknisk och affärsmässig rådgivning, vid sidan av till exempel patentombud och jurister.

För att lyckas i innovationsprocessen är det exempelvis grundläggande att veta vilka verktyg som står till buds och att få tillgång till adekvata analyser och beslutsunderlag. Uppdragshuset har i dessa frågor arbetat med såväl Svenskt Näringsliv, Vinnova, ALMI och ett flertal nationella innovationscenter.

Vi rådgör och utbildar

Uppdragshuset har lång erfarenhet av att stödja våra kunder i deras utvecklingsprojekt. Vi erbjuder även kundanpassade kurser och rådgivning inom immaterialrätt och teknisk omvärldsanalys. Vi riktar oss mot företag som behöver bygga kunskap och få stöd inom immaterialrättsliga frågor.

Vi kan hjälpa till att koppla ihop dina affärsstrategier med den interna IP-verksamheten och det praktiska användandet av IPR på marknaden. Olika frågeställningar kan till exempel vara:

  • Vilka möjligheter finns inom immaterialrätt, open source, copyright etc.? Vad är fördelarna och nackdelarna? Vi går igenom grunderna för hur företaget ska tillämpa eller inte tillämpa IPR‐ skydd inom sin affärsstrategi.
  • Hur kan företaget utveckla IP-verksamheten? Vilka olika organisationsstrukturer behövs och hur fångar man upp innovativa idéer? Vi fungerar som bollplank med mål att förbättra innovationsprocessen.